Contact

Sportcentre de Dieze
Werfpad 5
073 689 27 20
info@sportcentre.nl
www.sportcentre.nl

PMT Den Bosch
Werfpad 5
06 23920116
info@pmtdenbosch.nl
www.pmtdenbosch.nl

Fysio de Dieze
Werfpad 6
073 204 83 64
info@fysiodedieze.nl
www.fysiodedieze.nl

Fysio 4 Den Bosch
Werfpad 6
073 614 05 05
info@fysio4denbosch.nl
www.fysio4denbosch.nl

Health4Holland
Werfpad 6
073 204 83 64
info@health4holland.nl
www.health4holland.nl

Medicaris
Werfpad 6
06 53 65 40 42
info@medicaris.nl
www.medicaris.nl

Richting
Werfpad 6
076 52 30 146
info@richting.nl
www.richting.nl

Snooker en poolcentrum de Dieze
Werfpad 7
073 612 5038
www.dedieze.com

Classical Pilates by Ernie
Werfpad 8c
06 34106262
ernaprevoo@gmail.com
www.classicalpilates.nl

De oefentherapeut Cesar-Mensendieck
Werfpad 8e

Marieke van den Wildenberg
06 549 764 94
info@cesar-hemon.nl
www.cesar-hemon.nl

José Rabou- van Gemert
073 6137337 of 06 13283713
info@mensendieckdenbosch.nl
www.mensendieckdenbosch.nl

Verloskundigenpraktijk 's-Hertogenbosch
Werfpad 8F
(073) 641 93 39
info@verloskunde.nl
www.verloskunde.nl

Permanent Mooi
Werfpad 8F
06 13 22 31 31
info@permanent-mooi.com
www.permanent-mooi.com

Osteopathie Douglas
Werfpad 8G
06 10386112
info@osteopathiedouglas.nl
www.osteopathiedouglas.nl

Leefstijlcoaching Den Bosch
Werfpad 8h
06-11775572
info@leefstijlcoachingdenbosch.nl
www.leefstijlcoachingdenbosch.nl

Struijk Audiciens
Werfpad 8J
(073) 6126 448
denbosch@struijk-audiciens.nl
www.struijk-audiciens.nl